Mitsubishi Electric Corporation tekee strategisen sijoituksen EKE-Elektroniikka Oy:öön

Mitsubishi Electric Corporation tekee strategisen sijoituksen EKE-Elektroniikka Oy:öön

Mitsubishi Electric Corporation on tehnyt strategisen sijoituksen EKE-Elektroniikka Oy:öön ja ostanut 34 % yhtiön osakkeista EKE-konsernilta. Sijoituksen lisäksi EKE-Elektroniikka ja Mitsubishi Electric tekevät laaja-alaisen yhteistyösopimuksen.

Uusia markkina-alueita ja laajempi tuotevalikoima EKE-Elektroniikalle

Sijoituksen lisäksi EKE-Elektroniikka ja Mitsubishi Electric tekevät laaja-alaisen yhteistyösopimuksen. Sopimuksen myötä EKE-Elektroniikka pääsee nopeasti kasvaville uusille markkinoille Aasiassa ja Yh­dysvalloissa. Samalla yritys saa lisäresursseja älykkäiden junatietojärjestelmiensä (Train Control and Manage­ment System; TCMS) ja etävalvontajärjestelmiensä (Remote Control Monitoring System; RCMS) kehittämi­seen. EKE-Elektroniikka pystyy myös tarjoamaan asiakkailleen entistä laajempaa ja strate­gisempaa tuoteportfoliota yhteistyössä Mitsubishi Electricin kanssa. Yhteistyö avaa myös mahdolli­suuden EKE-Elektroniikan junatietojärjestelmien ja Mitsubishi Electricin propulsiojärjestelmien integroimiselle.

Kattavampia sovelluksia ja projektiosaamista Mitsubishi Electricin asiakkaille maailmanlaajuisesti

Mitsubishi Electric pääsee hyödyntämään EKE-Elektroniikan teknologisesti edistyneitä tuotteita ja rat­kaisuja ja pystyy tarjoamaan asiakkailleen uusimpia junatieto- ja etävalvontajärjestelmiä. Mitsubishi Electric hyötyy myös EKE-Elektroniikan nopeista ja ketteristä tuotekehitys- ja projektinjohto­meto­deis­ta. Yhteistyössä EKE-Elektroniikan kanssa Mitsubishi Electric voi tarjota asiakkailleen entistä katta­vampia ratkaisuja ja projekteja maailmanlaajuisesti.

“Olemme innoissamme saadessamme Mitsubishi Electricin EKE-Elektroniikan osakkaaksi ja kump­paniksi”, toteaa EKE-Elektroniikka Oy:n toimitusjohtaja Marko Mäkinen. “Mitsubishi Electric on johtava globaali toimija junajärjestelmien markkinoilla ja yhdessä heidän kanssaan pystymme kasvamaan nope­ammin ja saamaan uusia asiakkuuksia etenkin Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Yhdysvalloissa. Yhteistyö aut­taa meitä paketoimaan innovatiivisia teknologioitamme uusiksi modulaarisiksi ratkaisuiksi, joita voim­me yhdessä tarjota maailmanlaajuiselle asiakaskunnalle. Yhtiöiden maantieteellinen yhteensopivuus on myös hyvä, sillä Mitsubishi Electricin päämarkkina-alueet ovat olleet Yhdysvallat ja Aasia, Intia mukaan lukien, kun taas EKE-Elektroniikka on perinteisesti ollut vahva toimija Euroopassa, Austra­liassa ja Kiinassa.”

Järjestelystä hyötyvät molemmat osapuolet ja asiakkaat

“Viime vuosina junateknologian ja -tietojärjestelmien markkinoilla on nähty aktiivista konsolidaatio­kehi­tystä. EKE-Yhtiöt ovat seuranneet tarkkaan tätä trendiä ja olemme aktiivisesti etsineet pitkän tähtäi­men strategiaamme tukevia mahdollisuuksia. Viime vuonna EKE-Elektroniikka investoi ennakoivaan etävalvontaan ostamalla englantilaisen Humaware Ltd:n. Nyt vahvistamme asemaamme junatieto- ja etävalvontajärjestelmien markkinoilla entisestään Mitsubishi Electricin vähemmistösijoituksen ja yh­teis­työsopimuksen myötä”, kommentoi EKE-Elektroniikka Oy:n hallituksen puheenjohtaja Riitta Ekengren.

“Mitsubishi Electric teki meille hyvän tarjouksen, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Globaalin markkinajohtajan tekemä sijoitus ja vähemmistöomistus antaa EKE-Elektroniikalle lisää voimavaroja mutta pitää yhtiön kuitenkin tiukasti itsenäisenä ja suomalaisessa kontrollissa, mikä on meille tärkeää. Mitsubishi Electriciä ja EKE-Yhtiöitä yhdistää myös molemminpuolinen sitoutuminen erinomaisen tekniikan ke­hittämiseen ja kestävään pitkän tähtäimen kasvuun. Sijoitus on myös mahtava uutinen EKE-Elek­tro­niikan työntekijöille, sillä järjestely luo heille entistäkin enemmän mahdollisuuksia oppimiseen ja amma­tilliseen kehittymiseen”, Ekengren toteaa.

”EKE-Elektroniikan Trainnet®-junatietojärjestelmät ja SmartVision™-etävalvontajärjestelmät tunne­taan laajalti innovatiivisista ominaisuuksistaan ja joustavasta arkkitehtuuristaan”, sanoi Mitsubishi Electricin Public Utility Systems Groupin toimitusjohtaja Hideki Fukushima. “Olemme ylpeitä ja innoissamme sijoituksestamme ja yhteistyöstä EKE-Elektroniikan kanssa. Olemme vaikuttuneita EKE-Elektroniikan osaamisesta ja tuotteista, joita se on kehittänyt 30-vuotisen historiansa aikana. Mitsu­bishi Electric ja EKE-Elektroniikka pystyvät yhdessä tarjoamaan aidosti uraauurtavia teknologioita ja ratkaisuja älykkäiden junajärjestelmien markkinoilla.”

EKE-Elektroniikka pysyy itsenäisenä ja suomalaisessa hallinnassa

EKE-Elektroniikan nykyinen johto jatkaa toimitusjohtaja Marko Mäkisen johdolla, ja EKE-Elektroniikan tuotekehitystoiminta pysyy Suomessa. EKE-Elektroniikka kehittää ja tukee kaikkia nykyisiä tuotteitaan normaalisti, mutta sijoitus ja yhteistyö Mitsubishi Electricin kanssa mahdollistaa EKE-Elektroniikalle sen tarjonnan vahvistamisen ja jalanjäljen kasvattamisen Suomessa entisestään.

EKE-Elektroniikka Oy

EKE-Elektroniikka Oy on osa perheomisteista EKE-konsernia, joka on vuonna 1961 perustettu kansainvälisesti toimiva monialayritys. EKE-Elektroniikka on johtava raideliikennekaluston hallintaan tarkoitettujen älykkäiden ratkaisujen toimittaja. Yritys sijaitsee Suomessa ja on toiminut yli 30 vuotta rautatiealalla, toteuttaen vaativia hankkeita kaikkialla maailmassa, painopisteenä tällä hetkellä Australia, Eurooppa ja Kiina. Lisätietoja saa osoitteesta www.eke-electronics.com

EKE-Yhtiöt

EKE-Yhtiöt on kansainvälisesti toimiva monialayritys. EKE-Elektroniikka on yksi EKE-Yhtiöiden kolmesta keskeisestä liiketoimintayksiköstä. Kaksi muuta liiketoimintayksikköä keskittyy asunto- ja toimitilarakentamiseen ja toimitilojen vuokraamiseen. EKE-Yhtiöiden omistajat ovat sitoutuneet pitkäjänteiseen liiketoiminnan kehittämiseen, minkä ansoista kaikkien liiketoimintayksiköiden organisaatio on hyvin vakaa. Lisätietoja saa osoitteesta www.eke.fi.

Mitsubishi Electric Corporation

Tokion pörssissä listatulla Mitsubishi Electric Corporationilla (TOKYO: 6503) on lähes sata vuotta kokemusta luotettavien ja laadukkaiden tuotteiden kehittämisestä. Mitsubishi Electric on johtava globaali sähkö-, elektroniikka- ja ICT-tuotteiden, kuluttajaelektroniikan, teollisuuslaitteiden sekä energia-, kuljetus- ja rakennuslaiteteknologian kehittäjä, markkinoija ja myyjä. Mitsubishi rikastaa yhteiskuntaa teknologian avulla liikeideansa “Changes for Better” ja ympäristösitoumuksensa “Eco Changes” hengessä. Yhtiön liikevaihto oli 4 462,5 miljardia jeniä (37,5 miljardia euroa*) 31.3.2020 päättyneellä tilikaudella. Lisätietoja saa osoitteesta www.MitsubishiElectric.com.
*Euromääräiset summat on laskettu kurssilla ¥119 = €1, mikä oli Tokyo Foreign Exchange Marketin mukainen pyöristetty kurssi 31.3.2020.

Lisätietoja:

Marko Mäkinen
Toimitusjohtaja
EKE-Elektroniikka Oy
marko.makinen@eke.fi