Fortum och EKE-Rakennus ansöker om placering av ett stort datacenter i Kyrkslätt

Fortum och EKE-Rakennus ansöker om placering av ett stort datacenter i Kyrkslätt

Fortum och EKE-Rakennus Oy samarbetar för att skapa förutsättningar för en stor datacenterinvestering i Kyrkslätt. EKE-Rakennus ansöker om en detaljplaneändring för området den äger i Sundsberg i Kyrkslätt för ett eventuellt datacenter.

Ett stort datacenter innebär en betydande investering för Kyrkslätt och Fortum skulle kunna dra nytta av spillvärmen från datacentrets kylning i fjärrvärmenätet som är tillgängligt i området Kyrkslätt, Grankulla och Esbo.

”Av spillvärmen från datacentren förblir 99 procent outnyttjat globalt. Från datacentret som planeras i området Sundsberg kunde vi styra spillvärmen till fjärrvärmenätet för uppvärmning av hemmen i området. Enligt det nyligen presenterade projektet Espoo Clean Heat eftersträvar vi koldioxidneutral fjärrvärme på området under 2020-talet samt att upphöra med förbränning av stenkol år 2025. Med spillvärmen från ett stort 100 MW:s datacenter kunde vi producera värme för hela 80 000 slutanvändare och därmed ersätta en stor mängd av stenkolskapaciteten. Samtidigt förbättrar nyttoanvändningen av spillvärme märkbart datacentrens miljövänlighet och kostnadseffektivitet”, säger Antti Kaikkonen, strategidirektör för Fortum Generation-divisionen.

Projektet skulle ge hundratals arbetsplatser

”Datacenterbranschen är en av de snabbast växande energiintensiva branscherna i Norden. Till följd av de ändringar av beskattningen som ingår i regeringsprogrammet och den planerade Arctic Connect-förbindelsen via Nordostpassagen förbättras Finlands konkurrenskraft, men konkurrensen inom branschen är hård och kräver raska tag av Finland”, fortsätter Kaikkonen.

”I motsvarande datacenterprojekt talar man om hundratals permanenta jobb då de indirekta konsekvenserna räknas med, tusentals arbetstillfällen. Under den tid då datacentret byggs och vid återkommande moderniseringsinvesteringar uppgår den sysselsättande effekten till tusentals personer. Vi är mycket glada att EKE och Fortum är aktiva i denna sak, som har stor betydelse för hela Kyrkslätts framtid”, säger Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio.

EKE har omfattande markområden inom Sundsbergsområdet, som preliminärt uppfyller de kommunaltekniska kraven som ställs på ett stort datacenter. Förutom fjärrvärmenätverket finns det bra anslutningar till el- och datanäten på området. Område har ett bra läge intill huvudstadsregionen och närheten till en internationell flygplats skapar goda förutsättningar bland annat för tillgången på arbetskraft.

”Vi är ivrigt med i detta projekt, eftersom det för med sig nya arbetsplatser till Kyrkslätt. Det skapar även möjligheter att få nya företag till området, både sådana som drar nytta av datacentret och som betjänar det. Att utnyttja spillvärme från datacentret för fjärrvärme är ett stort steg mot koldioxidneutralt boende och vi vill vara delaktiga i det arbetet. Tomten i Sundsberg har ett bra läge och goda förbindelser samt är så pass stor att miljökonsekvenserna kan beaktas genom god planering. På en stor tomt kan verksamheten även utökas vid behov”, berättar Tea Ekengren-Saurén, VD för EKE-Rakennus Oy.

Förutom Kyrkslätt har Fortum en planeringsreservering för en datacentertomt på Högnäs-området i Esbo och pågående utvecklingsarbete på en tomt som bolaget äger på Ingå kraftverksområde.

”Projekten tävlar inte sinsemellan, utan kompletterar varandra. Datacenterinvesterarna tar tids nog beslut om vilket mål som bäst passar deras behov. Vår uppgift är att lyssna på datacenterföretagens behov, så att vi på basis av det kan förhandsplanera så lockande projekt som möjligt för deras behov”, säger Kaikkonen.

Upplysningar:
Fortum.fi/datakeskuksille
Espoocleanheat.fi

Strategidirektör Antti Kaikkonen Generation-divisionen, Fortum, tel. 050 453 6308
VD Tea Ekengren-Saurén, EKE-Rakennus Oy, tel. 040 060 7670
Kommunarkitekt Tero Luomajärvi, Kyrkslätt, tel. 040 846 5657